Accueil
+359 2 492 5773

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на „НЕТ ЕНД ЛО“ ООД, ЕИК: 203080575

Дружеството „НЕТ ЕНД ЛО“ ООД /наричано по-долу за кратност „Дружеството“/ обработва получените лични данни, съгласно изискванията на ЕС за защита на данните и по-специално, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Закона за защита на личните данни, както и приетите подзаконови актове в областта по защита на личните данни и приетия от Дружеството Кодекс за защита на личните данни.

Основанието за събиране и обработване на данните е сключеният договор за предоставяне на консултанстките услуги между Дружеството и клиент. Обработването се извършва законосъобразно, добросъвестно и по прозначен начин, при указване на целите, за които се събират, при поддържане на данните в актуален вид и гарантиране на своевременно коригиране и изтриване на неточни лични данни. Дружеството гарантира подходящо ниво на сигурност и спазване правата на субектите на данните, а именно:

– Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, чиито данни се обработват от Дружеството;
– Право на прозрачна информация;
– Право на изтриване на личните данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изтекъл срок на съхранение, изпълнена първоначална цел);
– Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Дружеството и клиента до неговото разрешаване;
– Право на преносимост на данните;
– Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условия, че не съществуват убедителни законови основания за обработването;
– Право на бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
– Приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на исканията на субектите на данни относно правата им във връзка с обработване на личните им данни;
– Право да подаде жалба до надзорен орган;
– Право на обезщетение за причинени вреди
Дружеството обработва само „обикновени“ лични данни – имена, адрес, електронна поща, дата на раждане, номер на документ за самоличност и неговата валидност.

При получаване на „чувствителни лични данни“, Дружеството се задължава да информира клиента и да унищожи получените „чувствителни данни“.

Длъжностно лице по защита на данните

Съгласно чл. 37 от Регламента се определя и назначава длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).
С цел да се осигури на лесен достъп до ДЛЗД и предвид националността на клиентите на Дружеството и езика, който те използват, за ефективно общуване със субектите на данни за ДЛЗД се определя и назначава Рени Николова. За данни за контакт с ДЛЗД в Дружеството се определят следните:

Република България
гр. София
бул. Княз Александър Дондуков № 49, ет.1. ап. 1
Рени Николова
тел: 02/49 25 773
имейл: rnikolova@brokerdefense.net

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter